Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING


VAN: G 3

Nettelhorsterweg 1
7241 PK  Lochem
+31 573 47 15 20
info@g3lochem.nl
BTW - NL128959629B01 
KVK - 08133206 

hierna te noemen: G 3
Handelsnamen: 
G 3 Embroidery
G 3 Fashine
Strassclothing.com

 

Artikel 1    Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. G 3:  de gebruiker van de algemene voorwaarden c.q. de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
2. Klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een overeenkomst aangaat met G 3 al dan niet op afstand.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen G 3 en de klant;
4. De koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door G 3 en de klant.
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2    Algemeen
1. Op alle leveringen en diensten van G 3  zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij 
G 3 verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt G 3 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 3    Aanbiedingen en offertes
1. Bij alle prijzen staat vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij G 3 om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.  
3. G 3 is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. 
4. G 3 kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is G 3 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  G 3 anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht G 3 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
8. Indien door G 3 een model of monster is getoond of verstrekt aan de afnemer dan staat G 3 er voor in dat de zaak redelijkerwijs daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.
9. G 3 blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
10. Indien G 3 met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is G 3 niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
11. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij 
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op G 3 rustende verplichting ingevolge de wet of 
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
12. De prijs welke wordt getoond in het winkelwagentje van de webshop is de totaalprijs inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de klant over gaat tot betalen dan wel bevestigen van de bestelling.
13. Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op een korting, dan wel een actie. Er zal in dit geval door G 3 altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan G 3 ter beoordeling is.
14. G 3 zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
15. G 3 heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na-of bijbestelling.

 

Artikel 4 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door G 3 aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van G 3 en de verplichtingen van de afnemer jegens G 3 onmiddellijk opeisbaar.
6. G 3 heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. G 3 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. G 3 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Een bestelling via de webshop wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10. De beschikbare betaalmethoden van de webshop worden op de website vermeld en aangeboden.
11. In het geval van een vooruitbetaling via bankoverschrijving via de webshop dient de volledige betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht G 3  de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft G 3  het recht zonder overleg de bestelling te annuleren.

 

Artikel 5    Levering - Retourneren
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af adres G 3.
2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat G 3 hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen G 3 en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging voor rekening van klant, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders overeengekomen. G 3 behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan G 3 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien G 3 gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan G 3 ter beschikking heeft gesteld. 
7. Indien G 3 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant G 3, binnen 3 dagen, schriftelijk ingebreke te stellen.
8. De genoemde levertijden en verwerkingstijden op de website gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de klant geen rechten worden ontleend en deze zijn niet bindend. G 3 zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien de klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.
9. Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 30 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
10. De verzender bezorgt in de regel binnen 2 weken, mits het afleveradres binnen Nederland is en correct is aangegeven door de klant. Verzending buiten Nederland zal langer duren. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres.
11. Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien G 3 de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
12. Indien een bestelling na 7 dagen na verzenddatum nog niet is ontvangen door de klant dient de klant dit direct, doch uiterlijk na op de zevende dag kenbaar te maken aan G 3.
13. Bestellingen die verzonden zijn als pakket kunnen worden getraceerd. Voor bestellingen die verzonden zijn als brievenbuspost geldt dat wanneer de klant niet binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling te hebben ontvangen er geen recht meer is op vergoeding, hetzij in financiële zin als in natura.
14. Wanneer de klant binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling per brievenbuspost te hebben ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld door G 3. Bij misbruik door de klant zal er aangifte worden gedaan.
15. Wanneer een klant een bestelling naar diens mening te laat heeft ontvangen is er geen recht op retournering of compensatie van G 3 op wat voor denkbare manier dan ook.
16. Voor verzending van de producten brengt G 3 portokosten in rekening.
17. De hoogte van de portokosten worden op de website vermeld.
18. Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzendt G 3 de bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven.
19. Het is aan G 3 om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een klant heeft betaald voor pakketzending en de bestelling als brievenbuspost wordt verstuurd is er geen recht op restitutie van eventueel teveel betaalde verzendkosten.
20. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van verzending of waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
21. Herroepingsrecht is niet van toepassing daar alle artikelen worden vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de klant.
22. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, geldt het onder artikel 7 bepaalde. 
23. Wijzigen van een geplaatste bestelling is niet mogelijk. 
24. Retourzendingen m.b.t. artikel 7 zijn altijd voor kosten van de klant tenzij anders overeengekomen met G 3.

 

Artikel 6 Personalisering van het product
1. Alle producten die in het assortiment van G 3 zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
2. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden.
4. Er kunnen in zowel afbeeldingen van producten als afbeeldingen van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstelling en beeldschermkwaliteit.
5. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke applicatie op een kledingstuk afwijken van hoe de applicatie op de website wordt weergegeven.
6. De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt via de website.
7. G 3 verwerkt de door klant ingevoerde teksten automatisch, met als gevolg dat fouten
gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op de website niet door G 3 worden opgemerkt en niet worden gecorrigeerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct personaliseren van een product.
8. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
9. Indien de klant een eigen afbeelding of tekst doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (personalisering), verzekert de klant G 3 ervan dat op de afbeelding en tekst geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
10. De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatief hulpmiddel en niet bindend.
11. De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken. Hierbij geldt dat een artikel 25 mm zowel omhoog als omlaag mag afwijken van de genoemde afmetingen in de maattabel.
12. De klant wordt geacht een door G 3 geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
13. G 3 houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website en het uploaden van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een applicatie waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.
14. Een deel van de uitvoering van bestellingen betreft handwerk. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen bestaan tussen afmetingen, formaten en plaatsing van applicaties op artikelen. Met name wanneer een klant een eerder ontvangen bestelling weer bestelt, is het mogelijk dat er een verschil bestaat tussen de twee bestellingen.
15. Artikelen kunnen wijzigen van merk en soort, zonder dat de verkoopnaam en afbeelding op de website wordt gewijzigd.
16. G 3 mag het ontwerp van een bestelling naar eigen inzicht aanpassen zonder berichtgeving hieromtrent, indien zij dit nodig acht om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van het formaat van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van tekst om zodoende uitvoerbaarheid te verbeteren.
17. Als gevolg van de bewerking van de producten zijn druksporen mogelijk aanwezig en zichtbaar.
Voorbeelden hiervan zijn plekken op de stof, lijnen op de stof en vlakken op de stof welke anders gekleurd zijn dan het overige. Deze druksporen zijn geen gebrek, maar een onoverkomelijke mogelijke bijwerking van het personaliseringsproces, welke veelal na een wasbeurt zijn verdwenen.


Artikel 7    Garantie
1. De klant dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit via e-mail te melden aan G 3.
2. G 3 garandeert dat de door haar zelf geproduceerde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
3. De door G 3 geleverde, door derden vervaardigde, nieuwe zaken worden door G 3 gegarandeerd overeenkomstig de door deze derden aan G 3 afgegeven garantie, voor zover als deze geldt. 
4. G 3 verschaft de afnemer een schriftelijk aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal G 3 de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan en na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, naar keuze van G 3 vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan G 3 te retourneren en de eigendom daarover aan G 3 te verschaffen. 
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van G 3, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is G 3 niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer uit hoofde van de wet. 
9. Het recht op garantie komt voor de klant te vervallen in de volgende gevallen:
- Wanneer de klant de kleding heeft gedragen en/of gewassen.
- Wanneer de klant zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen.
- Wanneer er geen contact vooraf is geweest met G 3.
- Wanneer de klant de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
- Wanneer de klant zelf een typefout/opmaakfout heeft gemaakt.
- Wanneer het product de klant niet leuk staat of niet past.
- Wanneer de driehoekige sticker en labels zijn verwijderd c.q. verwijderd zijn geweest.

 

Artikel 8    Opschorting en ontbinding
1. G 3 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst G 3 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
2. Voorts is G 3 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van G 3 op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien G 3 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. G 3 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 9    Incassokosten
1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien G 3 aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant. 
4. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Vrijwaringen
1. De afnemer vrijwaart G 3 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de afnemer aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11 Privacyverklaring
1. G 3 gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door G 3 gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door G 3 vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.
2. Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de websites van G 3 of Social Media zoals bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Indien een klant aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.

Aanvullende Privacyverklaring van Borduuratelier G 3 Embroidery conform AVG Wetgeving

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt G 3 zich de rechten en bevoegdheden voor die zij toekomt op grond van de Auteurswet.
2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door G 3 tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van G 3, ongeacht of deze door de klant zijn betaald of aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door G 3 eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van G 3 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. G 3 behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid
1. Indien door G 3 geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van G 3 jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 
2. Indien door klant zaken worden geleverd t.b.v. bewerking door G 3 geschiedt dit voor rekening en risico van klant.
3. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van G 3 beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
4. Onverminderd het bovenstaande is G 3 niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van G 3 of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop G 3 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor G 3 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van G 3 of haar leveranciers worden daaronder begrepen.
3. G 3 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voor zover G 3 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 

Artikel 15 Geschillen 
1. Indien een klant niet tevreden is over een product en/of dienst dient deze zich in eerste instantie te wenden tot de aangeboden contactmogelijkheden op de website. Uiterlijk binnen 30 dagen zal G 3 op de klacht reageren.
2. De rechter te Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft G 3 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen G 3 en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright by Borduuratelier G 3 Embroidery Lochem | Created by